Fresh Force Potato Ricer

$69.00
Heavy Duty Potato Ricer by Chef'n